02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

Katalog IJZ

Zadnja posodobitev: 30. januar 2013

Osnovna šola Podlehnik

Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv:        Osnovna šola Podlehnik
Sedež:        Podlehnik 7/A
Pošta:         2286 Podlehnik
Telefon:     (02) 795 31 00
Fax:         (02) 795 31 05
E-pošta:     os-mk.podlehnik@guest.arnes.si
Ravnatelj javnega zavoda:     dr. Dejan KOPOLD
Odgovorna uradna oseba:     dr. Dejan KOPOLD
Datum prve objave kataloga:     01.10.2006
Datum zadnje spremembe kataloga:     30.01.2013
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.sola-podlehnik.si
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda

Delovno področje – osnovna šola
Organi javnega zavoda: Svet zavoda, ravnatelj, pomočnica ravnatelja, strokovni organi, svet staršev
Ravnatelj: dr. Dejan Kopold
Telefon: (02) 795 31 00
E-pošta: dejan.kopold@sola-podlehnik.si
Pomočnica ravnatelja za vodenje vrtca: Anita Malovič
Telefon: (02) 795 31 03
E-pošta: anita.malovic@sola-podlehnik.si

Seznam notranjih organizacijskih enot:

1. Osnovna šola Podlehnik – ENOTA VRTEC
Sedež:   Podlehnik 7/A
Pošta:    2286 Podlehnik
Telefon: (02) 795 31 00
Fax:      (02) 795 31 05
E-pošta:     os-mk.podlehnik@guest.arnes.si
Ravnatelj javnega zavoda: dr. Dejan KOPOLD
Odgovorna uradna oseba: dr. Dejan KOPOLD
E-pošta:     vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si
Spletni naslov:         http://www.sola-podlehnik.si/vrtec
Ravnatelj enote vrtec:    dr. Dejan Kopold
E-pošta:     dejan.kopold@sola-podlehnik.si
Telefon:     (02) 795 31 00
Vodja enote vrtec:     Anita Malovič
E-pošta:     anita.malovic@sola-podlehnik.si
Telefon:     (02) 795 31 03

2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: dr. Dejan Kopold, ravnatelj
Naslov: Podlehnik 7/A ; 2286 Podlehnik
Telefon: (02) 795 31 00
E-pošta: dejan.kopold@sola-podlehnik.si
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

Zakoni in podzakonski akti – osnovna šola
Predpisi lokalne skupnosti – Osnovna šola Ljudski vrt
Splošni akti javnega zavoda
Predpisi EU
2.d Seznam predlogov splošnih aktov javnega zavoda

Predlogi splošnih aktov zavoda
2.e Seje sveta javnega zavoda

Seje Sveta javnega zavoda

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

– Osnovna šola Podlehnik – pravila in drugi akti zavoda
– Poročilo o delu v šolskem letu (prenos med dokumenti)
– Letni delovni načrt (prenos med dokumenti)
2.g Seznam vrst upravnih postopkov

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod:

1. Osnovna šola v upravnem postopku odloča o vpisu, prestopu, prešolanju, odložitvi šolanja, oprostitvi sodelovanja pri posameznem predmetu, prepovedi obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti, statusu učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma statusom športnika in o dodelitvi sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa (šola v naravi, prehrana, učbeniki).

Normativna podlaga: 60.a člen Zakona o osnovni šoli

2. Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja

Normativna podlaga: 21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Javno naročanje po ZJN2 – Portal javnih naročil
Drugi javni razpisi/naročila
Razpisi delovnih mest
Druge objave
2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc – osnovna šola
2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Ime informatizirane zbirke:
Kratek opis namena zbirke:
Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke:
Dostop do zbirke:
2.k Druge informacije javnega značaja

Novice o delovanju javnega zavoda:
Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja:

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:

– Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: vsak delovnik v času uradnih ur!

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

– osebni dostop na sedežu javnega zavoda
– dostop po elektronski poti

Dostop na podlagi zahteve:

Neformalna zahteva:

– ustna zahteva
– preko telefona
– po elektronski poti

Formalna zahteva:

– zahteva podana ustno na zapisnik
– pisna zahteva po pošti
– vložitev zahteve po elektronski pošti

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov ravnatelja!

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami.
4. STROŠKOVNIK IN CENIK

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.

Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

Stroškovnik za storitve posredovanja informacij javnega značaja

Dostopnost