02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

Plačilo staršev za programe vrtca

Plačilo staršev se določa enkrat letno na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe vrtca, ki ga je izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport (Ur. l. RS št. 129/06, št. 79/08). Ceno vrtca določi občina, starši plačajo višino cene vrtca na podlagi odločbe Centra za socialno delo. Starši so  razvrščeni v razrede, glede na bruto mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno bruto plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji in upoštevaje premoženje družine.

Pravilnik o plačilih staršev za programe vrtca (Ur. L. RS št. 79/08) ureja uveljavljanje oprostitve plačila za drugega in nadaljnje otroke iz iste družine, ki so hkrati vključeni v vrtec in sofinanciranje plačil staršev iz državnega proračuna. Za uveljavljanje oprostitve plačila za drugega in nadaljnje otroke iz iste družine, ki so hkrati vključeni v vrtec, starši oddajo vlogo za oprostitev plačila na pristojnem Centru za socialno delo.

Starši lahko uveljavljajo znižano plačilo programa, ki se določi po lestvici. Starši plačajo največ 77% cene programa, v katerega je otrok vključen. Plačilo 77% cene je polno plačilo staršev. Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila, vrtec izstavi račun v višini polnega plačila. Za uveljavitev znižanega plačila programa izpolnite obrazec VRT-1, ki je dostopen na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in na državnem portalu E-uprava.

Ceno programov v vrtcu krijejo starši in občina, v kateri imajo starši stalno prebivališče. Višino plačila staršev določi pristojen Center za socialno delo, na podlagi izpolnjene vloge staršev za znižano plačilo. Oskrbnino plačujete za pretekli mesec. Rok plačila je osem dni po izdaji položnice.

Cene programov vrtca 2014/2015

Dostopnost