02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

Uveljavljanje rezervacije

Starši otrok, za katere je Občina Podlehnik v skladu z zakonodajo dolžna kriti del cene programa v vrtcu, lahko enkrat letno uveljavljajo rezervacijo v primeru neprekinjene odsotnosti otroka za najmanj en in največ dva meseca. Rezervacijo so dolžni pisno napovedati najkasneje trideset dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.

Starši otroka so mesečno dolžni plačati rezervacijo iz prejšnjega odstavka v višini 50% njim določenega plačilnega razreda po odločbi o znižanem plačilu vrtca.

Dostopnost