02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

Oblike sodelovanja vrtca s starši

Svet staršev sestavljajo predstavniki vseh skupin otrok in šteje toliko članov, kolikor je skupin otrok. Sestaja se najmanj enkrat letno, obravnava vzgojno- izobraževalno problematiko in daje pobude Svetu zavoda.

Svet zavoda odloča o najpomembnejših odločitvah, dopolnilih in spremembah dela in življenja v vrtcu. V Svetu zavoda so starši zastopani z dvema predstavnikoma, ki jih izvoli Svet staršev.

Roditeljski sestanki so namenjeni vsem staršem ene ali več skupin otrok. Na teh srečanjih so staršem posredovane informacije v zvezi z vzgojnim programom v konkretni skupini otrok. To je tudi priložnost za medsebojno spoznavanje staršev, za nudenje medsebojne pomoči in pridobivanje novih spoznanj s področja predšolske vzgoje.

Strokovna predavanja za starše so namenjena vsem, ki želijo poglobiti svoje znanje o družinski vzgoji in razvoju predšolskega otroka.

Pogovorne ure so namenjene individualnim pogovorom staršev in vzgojiteljev o razvoju, težavah, uspehih ter posebnostih njihovih otrok.

Druge oblike sodelovanja s starši so predvsem neformalne, z namenom povezovanja vrtca in družine, za vzpostavljanje prijetnih medsebojnih odnosov ter zaupanja, od katerega je odvisen razvoj vsakega otroka. 

Dostopnost