02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

Projekt – Prva zaposlitev v vzgoji in izobraževanju

Projekt ‘Prva zaposlitev v vzgoji in izobraževanju

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 21. 12. 2018 objavilo javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2019«, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju od 2014 do 2020.
Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva izkušenega vzgojitelja.
Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanje in s tem prispeva k povečanju deleža zaposlenih med mladimi.
Na omenjeni razpis smo se prijavili za prosto projektno delovno mesto Pomočnik vzgojitelja začetnik. Na razpisu smo bili uspešni in 1. 5. 2019 bomo zaposlili mlado pomočnico vzgojiteljico začetnico.  Pomočnica vzgojiteljica začetnica bo pridobivala vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravila vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo z istim zavodom sklenila novo pogodbo o zaposlitvi s trajanjem  do 31. 10. 2019.

V okviru projekta bomo zaposlili pomočnico vzgojitelja predšolskih otrok  ga.  Janjo Brodnjak.

Delo v projektu bo ves čas potekalo po predhodno pripravljenem programu, ki bo vsebovalo sistematično načrtovane ter jasno opredeljene aktivnosti usposabljanja in cilje le-teh.

Pomočnica vzgojiteljice začetnica bo spoznala vso pedagoško dokumentacijo, ki jo vodi vrtec. Prav tako bo opravljala vse naloge, povezane z dejavnostmi, ki jih predvideva Letni delovni načrt vrtca in mentorja. Sodelovala bo na pedagoških konferencah, tematskih konferencah, aktivih za strokovne delavce  in se aktivno vključevala v procese načrtovanja, izvajanja in evalviranja dela.

 

Na izvajanje pedagoške dejavnosti v skupini se bo temeljito pripravljala, pri čemer bo uporabljala sodobne pristope načrtovanja, učenja in izvajanja. V svoje delo bo vključevala sodobne pristope pri izvajanju dejavnosti s poudarkom na formativnem spremljanju,  na področju jezika bo poudarjala bralno pismenost. V svoje priprave  bo vključevala tudi informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.

Dostopnost