02/795-31-08 - zbornica vrtca | 02/795-31-00 - tajništvo šole in vrtca vrtec.podlehnik@sola-podlehnik.si

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 30. 9. 2016 objavilo javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017«, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju od 2014 do 2020.
Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva izkušenega vzgojitelja.
Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanje in s tem prispeva k povečanju deleža zaposlenih med mladimi.
Na omenjeni razpis smo se prijavili za prosto projektno delovno mesto diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok.

Na razpisu smo bili uspešni in 1. 12. 2016 zaposlili mlado vzgojiteljico začetnico.  Vzgojiteljica začetnica bo pridobivala vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravila vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo z istim zavodom sklenila novo pogodbo o zaposlitvi s trajanjem  do 31. 1. 2018.

V okviru projekta smo zaposlili diplomirano vzgojiteljico predšolskih otrok ga. Amando Zajšek.

Delo v projektu je ves čas potekalo po predhodno pripravljenem programu, ki je vsebovalo sistematično načrtovane ter jasno opredeljene aktivnosti usposabljanja in cilje le-teh.

Vzgojiteljica začetnica je spoznala vso pedagoško dokumentacijo, ki jo vodi vrtec. Prav tako je opravljala vse naloge, povezane z dejavnostmi, ki jih predvideva Letni delovni načrt vrtca in mentorja. Sodelovala je na pedagoških konferencah, tematskih konferencah, aktivih za strokovne delavce  in se aktivno vključevala v procese načrtovanja, izvajanja in evalviranja dela.

Na izvajanje pedagoške dejavnosti v skupini se je temeljito pripravila, pri čemer je uporabljala sodobne pristope načrtovanja, učenja in izvajanja. V svoje delo je vključevala sodobne pristope pri izvajanju dejavnosti s poudarkom na formativnem spremljanju,  pri področju jezika je poudarjala bralno pismenost. Gradiva, ki jih je uporabljala, je sama izdelovala. V svoje priprave  je vključevala tudi informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.

Z otroki je vzpostavila lep in pristen odnos, ves čas pa je ohranjala primerno delovno disciplino in otroke vključevala v vse faze vzgojnega procesa.

 

V okviru projekta smo izvedli tudi zaključno prireditev. Nastop skupine Lunice in slovo od mini maturantov. Pogledali smo si tudi gledališko predstavo gledališkega društva Ku-Kuc.

V okviru projekta sem se udeležila plavalnega tečaja otrok. Otroci so ves teden obiskovali plavalni tečaj v Termah Ptuj.

Skupaj z otroki in vzgojiteljico, ter pomočnico vzgojiteljice, smo pripravile otroke na decembrsko prireditev ob zaključku leta.

V okviru projekta smo spoznavali različne materiale in njihove lastnosti.

V okviru projekta smo se veliko pogovarjali o gozdu in spoznavali njegove lepote. Spoznavali smo drevesne vrste, razložili različne pojme, seveda pa smo bili zelo veseli, tudi živali, ki smo jih lahko videli in tipali.

Zimski športni dan je bil dan, poln smeha in zabave.

V okviru projekta smo izvedli kolesarski športni dan. Otroci so si na ta dan s seboj pripeljali svoja kolesa. Ob upoštevanju prometnih znakov so premagali poligon, in nato zasluženo delili veselje s prijatelji.

V okviru projekta smo izdelovali tako stvari za igro, kot tudi take, ki so krasile našo oglasno desko.

Pohod mini maturantov je bil poln veselja, smeha in žvižgajočih ust.

Otroci so z vzgojiteljico začetnico izvajali različne dejavnosti za razvijanje gibalnih spretnosti.

 

RSS MIZS – aktualne novice

Dostopnost